Cultures of the Amazon

Tikuna

Achuar-Shiwiar
Aguaruna
Akawaio
Akuriyo
Amahuaca
Amarakaeri
Amuesha
Andoa
Apalai
Arabela
Arara do Para
Aruan
Ashaninka
Atruahi
Bakairi
Baniva
Baniwa
Bare

Bora
Baure
Cahuarana
Capanahua
Cara
Cashibo
Cashinahua
Chamicuro
Chayahuita

Duit
Guarani
Guarequena

De'Aruwa

E'nepa

Hiwi

Yanomami

Ye'kuana

Wakuenai

Hoto

Bare

Pemon

Warao

Bora

Shuar

Hixkaryana
Huachipaeri
Huambisa
Huarayo
Irantxe
Jebero
Kandoshi
Kankuamo
Katukina
Kaxarari
Kaxuiana
Kuikuro 

Machiguenga
Mandawaka
Maquiritari
Marubo
Matipuhy
Matis
Mayoruna
Meinaku
Movima
Munduruku
Muniche 

Nutabe
Palikur
Paresi
Pasto
Poyanawa
Saluma
Sharanahua
Shipibo
Shuar
Sikiana
Tacana
Tubarão
Tuxinawa
Txikao
Urarina
Vilela
Waiwai
Wapishana
Waraiku
Warao
Waura
Wayana
Wirina
Xipaya

Xingu
Yabaana
Yabarana
Yaminawa

Yaruma
Yawalpiti
Yawanawahttp://www.native-languages.org/amazonian-culture.htm

this page is under construction - More to come